STRONA W BUDOWIE

 

www.nietylkomysl.pl

 

Fundacja „NIE TYLKO MYŚL”

 

Ul. J. Conrada 6

01-903 Warszawa

tel/fax (22) 669-28-06

 

KRS: 0000309519

NIP: 118 196 43 10

REGON: 141516473

 

Konto: 57 1500 2022 1220 2002 3721 0000

 

Kontakt: fundacja@nietylkomysl.pl

 

Zapraszamy osoby chcące pomóc w tworzeniu strony internetowej Fundacji.

 

Fundacja "NIE TYLKO MYŚL" powstała przy Szczepie 305 ZHP.

Siedziba mieści się w 73 Gimnazjum na Bielanach.

Jej głównym zadaniem jest zamienienie słów i myśli w czyny.

Osoby działające w szeregach fundacji wywodzą się głównie ze środowiska harcerskiego.

Jesteśmy organizacją pozarządową i prowadzona przez nas działalność polega m. in. na:

- pomocy dzieciom z Domów Dziecka,

- pomocy osobom niepełnosprawnym,

- organizowaniu czasu wolnego dla młodzieży, w szczególności zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdów na wypoczynek letni i zimowy,

- wspieraniu inicjatyw proekologicznych,

- organizowaniu akcji społecznych jako pomoc celowa innym potrzebującym,

- wspieraniu innych organizacji, które mają podobne cele do naszych.

Szczegółowo nasze cele i sposoby realizacji zawarte są w Statucie Fundacji.

 

Struktura:

 

Zarząd Fundacji:

Prezes - Artur Jaworski tel 506 - 138 - 305

Członkini - Barbara Czopowicz

Członkini - Anna Larczyńska

 

Rada Nadzorcza Fundacji:

Przewodniczący - Jerzy Wartenberg tel. 501 - 244 - 505

Członkini - Jolanta Horynek-Bubel

Członkini - Justyna Wiatrowska

 

Wolontariusze :

Licealiści -

Katarzyna Janucik tel. 662 - 636 - 645

Małgorzata Świtała

Justyna Galińska

 

 

STATUT

Fundacji

„NIE TYLKO MYŚL”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą „NIE TYLKO MYŚL” – zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Jerzego Wartenberga – zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym za repertorium A nr 2627 / 2008 sporządzonym w dniu 16.06.2008r. przez notariusz Iwonę Okołotowicz w kancelarii notarialnej przy Alei Solidarności nr 75 lok. 36 w Warszawie.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.), prawa polskiego, niniejszego Statutu oraz innych Aktów Wewnętrznych, uchwalonych w toku działania Fundacji.

 

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób i instytucji, o których mowa w § 8 Statutu Fundacji.

 

§ 4.

Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

 

§ 6.

Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą swoje stałe i czasowe oddziały, przedstawicielstwa lub inne jednostki organizacyjne.

 

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 7.

Fundacja została powołana dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, w sferze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

b) działalności charytatywnej;

c) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnacji polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

d) ochrony i promocji zdrowia;

e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

f) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

h) wychowania oraz oświaty, nauki i edukacji;

i) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

j) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

k) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

l) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

m) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

n) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

o) ratownictwa i ochrony ludności;

p) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

r) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

s) promocji i organizacji wolontariatu;

t) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne określone w ustawie organizacje, których działalność zawiera się w wyżej wymienionym zakresie zadań.

 

§ 8.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;

b) wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji w kraju i za granicą;

c) organizowanie lub finansowanie akcji społecznych;

d) organizowanie, finansowanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy, zimowiska oraz na inne formy wypoczynku;

e) organizowanie, finansowanie wycieczek, imprez sportowych i turystycznych;

f) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, wychowanków Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej oraz osób z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;

g) udzielanie pomocy finansowej jednorazowej lub w formie stypendiów i ustanawianie nagród dla osób szczególnie uzdolnionych;

h) organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów, konferencji i prezentacji, publikacji i wydawnictw;

i) współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w kraju i za granicą.

2. Fundacja może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności na zasadach nieodpłatnych lub na zasadach odpłatnych, z zachowaniem zasad wynikających z odpowiednich przepisów. W miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Fundacji działania powinny być skierowane w pierwszej kolejności na działalność nieodpłatną.

 

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000 . (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 

§ 11.

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, sponsoringu, spadków i zapisów;

b) dotacji i subwencji oraz grantów;

c) wpływów z aukcji, zbiórek i imprez publicznych oraz z loterii;

d) dochodów z majątku Fundacji;

e) odsetek bankowych, udziałów, lokat;

f) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Dochody ze źródeł wymieniowych w ust. 1 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 12.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

§ 14.

1. Fundacja dla lepszego osiągnięcia celów może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona tylko i wyłącznie jako działalność pomocnicza, w rozmiarach służących realizacji jej celów. Cały dochód uzyskany z tej działalności będzie przeznaczony na działalność statutową.

3. Fundacja nie może prowadzić działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej w tej samej dziedzinie.

4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje na posiedzeniu jednomyślnie Rada Fundacji, przy obecności wszystkich członków oraz za zgodą Fundatora lub osoby pisemnie upoważnionej przez niego.

 

§ 15.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Fundacja nie może przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział IV.

Władze Fundacji

 

§ 16.

Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji – zwana dalej Radą;

b) Zarząd Fundacji – zwany dalej Zarządem;

c) inne władze powołane w toku działania Fundacji, mające tylko charakter doradczy.

 

Rada Fundacji

§ 17.

1. Rada Fundacji jest organem pełniącym funkcje kontrolno – nadzorcze.

2. Rada składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady – zwanego dalej Przewodniczącym, który kieruje jej pracami. Rada jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Funkcję członka Rady można pełnić więcej niż jedną kadencję.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje się decyzją Rady.

4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) śmierci członka;

d) wygaśnięcia kadencji Rady.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Do przypadków tych zaliczają się okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady albo powodują utratę zaufania do danego członka Rady.

6. Osoby pełniące funkcje w Radzie nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, czy też podległości z tytułu zatrudnienia.

7. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, Członek Rady może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dn. 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§ 18.

Do zadań i kompetencji Rady należy:

a) określenie kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją;

b) zatwierdzanie rocznego planu pracy Fundacji, preliminarza kosztów i budżetu;

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku;

d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd;

e) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji, powoływanie jednostek, organów o charakterze doradczym;

f) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz przyznawanie im wynagrodzeń i gratyfikacji;

g) reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu, poprzez osobę Przewodniczącego;

h) ocena pracy członków Zarządu na podstawie dorocznych sprawozdań składanych przez Zarząd i udzielanie im absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie jest równoznaczne z odwołaniem;

i) ustalanie zasad pracy Rady i Zarządu Fundacji oraz wewnątrz organizacji;

j) podejmowanie decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu;

k) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Na prośbę lub żądanie członka Rady, każdy Członek Zarządu lub pracownik Fundacji ma obowiązek złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub wykonania innych czynności związanych z umożliwieniem wykonywania swoich funkcji przez członka Rady.

 

§ 19.

1. Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb, na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy do roku.

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu albo w szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady.

3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego.

4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, przy obecności 2/3 członków składu Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Jeśli inne Akty Wewnętrzne nie stanowią inaczej to każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

6. W szczególnych przypadkach na wniosek Przewodniczącego uchwały Rady mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e–adres Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Rady, za pomocą faxu na nr wskazany przez Przewodniczącego Rady, metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady Fundacji.

 

§ 20.

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby związane z Fundacją i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Osoby te biorą udział w posiedzeniach Rady jako doradcy.

 

Zarząd Fundacji

§ 21.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym Prezesa Zarządu – zwanego dalej Prezesem, który kieruje jego pracami. Zarząd jest wybierany na pięcioletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.

3. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje się decyzją Rady.

 

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady;

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) śmierci członka;

d) wygaśnięcia kadencji Zarządu.

5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały, w szczególności gdy zaistnieją okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Zarządu albo powodują utratę zaufania do danego członka Zarządu.

6. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie.

 

§ 22.

Do zadań i kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

b) sporządzanie rocznego planu pracy Fundacji, preliminarza kosztów i budżetu;

c) sporządzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku;

d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

f) zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia;

g) składanie wniosków do Rady Fundacji;

h) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji;

i) podejmowanie decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 23.

1. Zarząd Fundacji obraduje w miarę potrzeb, na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej trzy razy do roku.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zarządu. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

5. Jeśli inne Akty Wewnętrzne nie stanowią inaczej to każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.

6. W szczególnych przypadkach na wniosek Prezesa uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e–adres Prezesa lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu, za pomocą faxu na nr wskazany przez Prezesa Zarządu, metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Zarządu Fundacji.

 

§ 24.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie czynności zwykłego zarządu może składać każdy Członek Zarządu.

2. W sprawach majątkowych do kwoty 1.000 (tysiąc złotych) wystarczający jest podpis Prezesa. Do zmiany tej kwoty wymagana jest uchwała Rady Fundacji. W innych przypadkach wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

3. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 100.000,00 (sto tysięcy złotych), do ważności transakcji wymagana jest uchwała Rady Fundacji.

 

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

 

§ 25.

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Rada Fundacji, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Zmiany Statutu dotyczące celów, mogą być wprowadzone tylko za zgodą Fundatora oraz nie mogą prowadzić do przekształcenia Fundacji w inną, o zupełnie odmiennym zakresie działania.

Wnioski dotyczące zmian w Statucie mogą składać członkowie Rady, Zarządu lub Fundator na ręce Przewodniczącego Rady. Zobowiązuje się ponadto Zarząd do wnioskowania o zmiany dotyczące dostosowania niniejszego Statutu do zmieniających się przepisów prawa.

 

§ 26.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednomyślnie Rada Fundacji, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub Likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

4. Środki finansowe oraz majątek pozostałe po likwidacji, likwidator przekaże innej organizacji pozarządowej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

 

§ 27.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

Fundator:

Jerzy Wartenberg

 

 

 

STRONA W BUDOWIE